Algemene Voorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld. De client verklaart deze te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor prijzen op evenredige wijze aan te passen. Indien voorafgaand geen schriftelijk contract wordt opgemaakt, zullen de prijzen welke in voege zijn op datum van levering toegepast worden. De koper heeft kennis genomen van deze prijzen of zal als zodanig beschouwd worden.

3. De klant wordt verondersteld de werken in ontvangst te nemen bij de beëindiging. Hij moet ze opvolgen, hetzij persoonlijk, hetzij via zijn verantwoordelijke of aangestelde. Eventuele klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de beëindiging werkzaamheden, resp. de levering der

materialen en alleszins voor de ingebruikname.

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar op ons adres of bij financiële instelling vermeld op onze facturen, tenzij anders werd bedongen.

6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totale factuurbedrag. Wij behouden ons het recht nog de uit te voeren werken te staken zonder verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen hiervan.

7. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

8. In geval van annulering van de bestelling is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van ? 50 als vergoeding voor onkosten en winstderving, dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de aannemer om een hoge schadevergoeding te eisen.

9. De geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom en het ontvreemde bezit van de verkoper tot aan de voldoening van alle vorderingen. Ingeval van niet-tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de aannemer zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

12. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

13. Onkosten verbonden aan de onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

14. Indien de aannemer zich verbindt tot het uitvoeren van werken en/of het leveren van diensten of prestaties dient 30% betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, 50% bij de aanvang der werken/prestaties/diensten en 20% bij de oplevering of voltooiing ervan.